"FIX CLUB:
Câu lạc bộ nhà đầu tư, Câu lạc bộ giao dịch sinh lợi nhuận, Câu lạc bộ các công nghệ độc đáo."

Chương trình thưởng

Chúng tôi đã tạo ra một chương trình tiền thưởng độc đáo dành cho những khách hàng sẵn sàng nhận thêm lợi nhuận và phần thưởng của Fix Club. Tính độc đáo và ưu việt của nó so với các chương trình tiền thưởng khác được quy theo một số khía cạnh chính sau:

 1. Lợi nhuận từ mọi đối tác đơn lẻ: bạn có thể kiếm tiền thưởng với cấu trúc của mình trong chương trình giới thiệu không giới hạn.
 2. Chương trình thưởng 10 cấp độ cho phép thu lợi nhuận liên tục từ mọi đối tác trong cấu trúc của bạn.
 3. Thăng cấp độ trong chương trình giới thiệu của bạn sẽ nhận được phần thưởng bổ sung cho mỗi cấp độ mới.
 4. Tiền thưởng thêm sẽ được thanh toán vào "Số dư Tiền thưởng". Sau đó, bạn có thể tạo một kế hoạch nạp tiền hạng "Cao cấp". Lợi nhuận hàng ngày của kế hoạch này sẽ được thanh toán trực tiếp vào số dư gốc và có sẵn để rút ngay sau khi lợi nhuận được tích lũy.
status change
status growth

Chương trình giới thiệu

Chương trình tiền thưởng bao gồm 10 cấp độ hay 10 bước sự nghiệp và thăng cấp không chỉ giúp bạn thăng lên một cấp độ mới mà còn mang đến tiền thưởng thêm đóng góp vào thu nhập thường xuyên của bạn.

Trở thành khách hàng của công ty, đối tác sẽ nhận được cấp độ đầu tiên - BẮT ĐẦU. Để đi đến cấp độ thứ hai, bạn cần chính mình, hoặc cùng với cấu trúc của bạn, tạo ra doanh thu chung là $ 3.000, bất kể thời gian nào. Để đi đến cấp độ thứ ba - 25 000, và như vậy đến cấp độ 10.

status line

Kể từ trạng thái cấp độ Bạc trở đi, đối tác của chúng tôi nhận được tiền thưởng bổ sung:

 1. Silver (doanh thu bắt buộc 25000 $ và doanh thu cá nhân 1000 $) - 500 $ tiền thưởng.
 2. Gold (doanh thu bắt buộc 50000 $ và doanh thu cá nhân 2000 $) - 1000 $ tiền thưởng.
 3. Platinum (doanh thu bắt buộc 100000 $ và doanh thu cá nhân 5000 $) - 2000 $ tiền thưởng.
 4. Emerald (doanh thu bắt buộc 500000 $ và doanh thu cá nhân 15000 $) - 5000 $ tiền thưởng.
 5. Sapphire (doanh thu bắt buộc 1000000 $ và doanh thu cá nhân 30000 $) - 10000 $ tiền thưởng.
 6. Ruby (doanh thu bắt buộc 3000000 $ và doanh thu cá nhân 120000 $) - 50000 $ tiền thưởng.
 7. Diamond (doanh thu bắt buộc 10000000 $ và doanh thu cá nhân 170000 $) - 150000 $ tiền thưởng.
 8. Red-Diamond (doanh thu bắt buộc 30000000 $ và doanh thu cá nhân 200000 $) - 500000 $ tiền thưởng.

Khi đạt Cấp độ 10 - KIM CƯƠNG ĐỎ và nhận được một khoản tiền thưởng đặc biệt $500.000, câp độ KIM CƯƠNG ĐỎ cho phép nhận thêm mức tiền thưởng là $200.000 cho mỗi đối tác đạt Cấp độ 10 mới trong cấu trúc giới thiệu của họ lên đến năm giai đoạn theo chiều sâu. Càng nhiều đối tác trong cấu trúc của bạn đạt cấp độ KIM CƯƠNG ĐỎ, bạn càng nhận được nhiều tiền thưởng hơn.

status pyramid

Lợi nhuận của đối tác phụ thuộc vào doanh thu và cấp độ của họ.

Giả sử, trong khoảng thời gian hai tháng bạn đã đạt đến cấp độ VÀNG với tổng số cổ phần là 11% trong chương trình giới thiệu và mời một nhà đầu tư khác mang đến $7.000. Căn cứ vào cấp độ 4 của bạn và lợi nhuận tổng thể là 11%, thu nhập của bạn trong chương trình giới thiệu sẽ là $770. Doanh thu và cấp độ của bạn càng cao, bạn càng kiếm được nhiều tiền.

Thu nhập cấu trúc của đối tác

Hãy cùng xem xét số tiền bạn kiếm được theo cấu trúc với Cấp độ 2 - ĐỒNG của bạn. Giả sử, bạn đã ở cấp độ này trong một tháng và cấu trúc của bạn bao gồm năm đối tác ở cấp độ KHỞI ĐẦU. Tổng cộng bạn đã kiếm được $17.000 doanh thu. Một cách cụ thể, bạn đã thu hút các nhà đầu tư mang lại $8.000 và kiếm được $640 từ cấu trúc đối tác.

Ba trong số các đối tác ở cấp độ KHỞI ĐẦU của bạn cũng đã làm việc tốt và cùng nhau mang lại $9.000 tiền đầu tư, trong khi hai đối tác còn lại thì không và doanh thu của họ là 0. Hãy cùng tính toán thu nhập của bạn từ doanh thu đạt được là $9.000, chú ý đến sự khác biệt giữa tỷ lệ thu nhập cho các CẤP ĐỘ 1 và 2 của mức 2%. Thu nhập từ các đối tác ở cấp độ KHỞI ĐẦU là $180.

Bây giờ, hãy cộng toàn bộ thu nhập của bạn và cấu trúc của bạn lại với nhau. Tổng cộng, thu nhập của bạn trong một tháng làm việc ở cấp độ ĐỒNG là $820.

status example
status calc

Ví dụ, đối với mọi khoản đầu tư mà đối tác của bạn thu hút ở bất kỳ cấp độ cấu trúc nào, bất kể là ở cấp 5, 10 hoặc 40, bạn luôn nhận được % từ chênh lệch cấp độ trong cấu trúc của bạn.

Giả sử, bạn đã làm việc trong một tháng ở cấp độ VÀNG và cấu trúc của bạn bao gồm hai đối tác ở cấp độ BẠC, một đối tác cấp độ ĐỒNG và một đối tác ở cấp độ KHỞI ĐẦU và đã tích lũy tổng cộng $98.000. Với số tiền đầu tư của bạn là $9.000, bạn kiếm được $990 từ đó.

status referral
 1. Bây giờ hãy tính lợi nhuận từ hai đối tác có cấp độ BẠC. Đối tác ở cấp độ BẠC của bạn đóng góp $70.000. Từ $70.000, chúng tôi sẽ khấu trừ chênh lệch 1% giữa các mức lợi nhuận cho các Cấp độ 4 và 3.
  ( GOLD - SILVER ) = ( 11 % - 10 % ) = 1 % ( 700 $ )
  Do đó, lợi nhuận từ các đối tác Cấp độ BẠC là $700.
 2. Hãy cùng tính lợi nhuận từ đối tác có cấp độ ĐỒNG. Đối tác ở cấp độ ĐỒNG của bạn đóng góp $16.000. Từ $16.000, chúng tôi sẽ khấu trừ chênh lệch 3% giữa các mức lợi nhuận cho các Cấp độ 4 và 2.
  ( GOLD - BRONZE ) = ( 11 % - 8 % ) = 3 % ( 480 $ )
  Do đó, lợi nhuận từ đối tác này là $480.
 3. Cuối cùng, tính lợi nhuận từ đối tác với cấp độ KHỞI ĐẦU. Đối tác ở cấp độ KHỞI ĐẦU của bạn đóng góp $3.000. Từ $3.000, chúng tôi sẽ khấu trừ chênh lệch 5% giữa các mức lợi nhuận cho các Cấp độ 4 và 1.
  ( GOLD - GLASS ) = ( 11 % - 6 % ) = 5 % ( 150 $ )
  Do đó, lợi nhuận từ đối tác này là $150.
 4. Bây giờ chúng tôi tính tổng thu nhập cho bạn và cấu trúc của bạn. Tổng cộng, trong một tháng làm việc với cấp độ VÀNG của mình, thu nhập của bạn là $2.320.
  700 $ + 480 $ + 150 $ + 990 $ = 2320 $

  Tính độc đáo của chương trình thưởng 10 cấp độ của Fix Club là bạn có thể kiếm được từ mọi đối tác trong cấu trúc của bạn bất kể vị trí trong cấu trúc của họ.

  Mọi khoản đầu tư sẽ làm tăng doanh thu của bạn, giúp bạn thăng cấp cao hơn trong sự nghiệp và cho phép bạn kiếm nhiều tiền hơn.