🔓 Đăng nhập + Đăng ký
+<% code %>
Mã PIN là mã bí mật mà bạn sẽ sử dụng để ủy quyền cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Nó phải khác với mật khẩu tài khoản của bạn. Nó được dùng để tăng cường bảo vệ các giao dịch tài chính của bạn. Ngay cả khi ai đó có được hoặc đoán được mật khẩu tài khoản của bạn, họ sẽ không thể rút tiền hoặc hoàn tất giao dịch mà không có mã PIN của bạn. Vì lợi ích bảo mật, mã PIN của bạn sẽ không được xác nhận trong email hoặc tin nhắn. Bạn phải ghi nhớ hoặc luôn luôn giữ ở nơi an toàn.