"FIX CLUB:
Хөрөнгө оруулагчдын Club, ашигтай хэлэлцээрүүдийн Club, өвөрмөц технологиудын Club."

Урамшууллын хөтөлбөр

Нэмэлт ашиг болон шагнал урамшуулал хүртэх хүсэлтэй Fix Club-ын харилцагчдад зориулан, бид өвөрмөц урамшууллын хөтөлбөрийг бүтээсэн. Бусад урамшууллын хөтөлбөртэй харьцуулахад, өвөрмөц байдал болон давуу тал нь хэд хэдэн хүчин зүйлд нуугдана:

 1. Хамтрагч нэг бүрээс хүртэх ашиг: хязгаар тогтоогоогүй хүн элсүүлэх хөтөлбөрөөс та өөрийн тогтолцооныхонтойгоо хамт урамшуулал хүртэх боломжтой.
 2. 10-түвшинтэй урамшууллын хөтөлбөр нь танд тогтолцооныхоо хамтрагч бүрээс байнга ашиг хүртэх боломж олгоно.
 3. Хүн элсүүлэх хөтөлбөрийнхөө статусаа дээшлүүлснээр, таны шинэ хамтрагч бүрээс хүртэх урамшуулал нэмэгдэнэ.
 4. Нэмэлт бонусууд "Бонус Баланс" хэсэгт төлөгддөг. Үүний дараа та боломжтой байгаа "Дээд зэрэглэлийн" ангилалын хадгаламжийн төлөвлөгөөг нээж болно. Тэдгээр төлөвлөгөөн дэх өдөр тутмын ашгууд шууд үндсэн балансад төлөгдөх ба тэнд хуримтлагдмагч зарлагадах боломжтой болно.
status change
status growth

Хүн элсүүлэх хөтөлбөр

Урамшууллын хөтөлбөр нь 10 статус (эсвэл Карьерын алхам)-аас бүрдэх ба дээш ахих нь танд зөвхөн шинэ статусаар зогсохгүй таны орлогод нөлөөлөх нэмэлт урамшууллуудыг олгоно.

Компанийн үйлчлүүлэгч болохын тулд түнш эхний START-ийг хүлээн авна. Хоёрдахь түвшинд очихын тулд танд өөрийгөө эсвэл таны бүтэцтэй хамт 3,000 долларын хамтарсан эргэлт хийж цагийг үл харгалзан үзээрэй. Гуравдахь түвшинд - 25 000, гэхдээ 10-р түвшинд очно.

status line

Silver статусаас цаашлан, манай хамтрагч нэмэлт мөнгөн шагналыг хүртэж эхэлнэ:

 1. Silver (шаардлагатай эргэлт 25000 $ болон хувийн эргэлт 1000 $) - 500 $ урамшуулал.
 2. Gold (шаардлагатай эргэлт 50000 $ болон хувийн эргэлт 2000 $) - 1000 $ урамшуулал.
 3. Platinum (шаардлагатай эргэлт 100000 $ болон хувийн эргэлт 5000 $) - 2000 $ урамшуулал.
 4. Emerald (шаардлагатай эргэлт 500000 $ болон хувийн эргэлт 15000 $) - 5000 $ урамшуулал.
 5. Sapphire (шаардлагатай эргэлт 1000000 $ болон хувийн эргэлт 30000 $) - 10000 $ урамшуулал.
 6. Ruby (шаардлагатай эргэлт 3000000 $ болон хувийн эргэлт 120000 $) - 50000 $ урамшуулал.
 7. Diamond (шаардлагатай эргэлт 10000000 $ болон хувийн эргэлт 170000 $) - 150000 $ урамшуулал.
 8. Red-Diamond (шаардлагатай эргэлт 30000000 $ болон хувийн эргэлт 200000 $) - 500000 $ урамшуулал.

Түвшин 10 - RED DIAMOND-д хүрснээр та нэг удаа $500 000-ын урамшуулал авах ба RED DIAMOND нь тав хүртэл шатанд элсүүлсэн хүний тогтолцооны шинэ Түвшин 10 RED DIAMOND бүрээс $200 000 урамшуулал авч эхэлнэ. Таны тогтолцоонд RED DIAMOND статустай хамтрагч их байх тусам, таны хүртэх урамшуулал нэмэгдэнэ.

status pyramid

Xөрөнгө оруулалт бүрдүүлсэн байвал, хамтрагчийн ашиг орлого түүний эргэлт болон статусаас хамаарна.

Та хоёр сарын хугацаанд GOLD статуст хүрч, нийт хүн элсүүлэх хөтөлбөрийн 11%-ийг бүрдүүлж байсан бөгөөд шинэ хөрөнгө оруулагч урьсан нь $7000-ын хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж үзье. Таны 4-р түвшинд байгаа болон нийт ашиг орлогын 11%-ийг эзлэж байгааг харгалзан таны хүн элсүүлэх хөтөлбөрөөс олох орлого нь $770 байна. Эргэлт их болон статус өндөр байх тусам таны олох мөнгө их байна.

Хамтрагчийн тогтолцооны орлого

Түвшин 2 BRONZE статусаар тогтолцооноос хэр их мөнгө олж болохыг авч үзье. Та энэ статустай нэг сарын турш байсан ба таны тогтолцоо таван START түвшний хамтрагчаас бүрдэж байсан гэж саная. Хамтдаа $17 000-ын эргэлт хийсэн ба та хувиараа $8000-ын эргэлт хийсэн хөрөнгө оруулагчдыг татаж, үүнээсээ $640 ашиг хүртсэн.

Таны START хамтрагчдын гурав нь сайн ажиллаж, хамтдаа $9000-ын хөрөнгө оруулалт авчирсан. Харин үлдсэн хоёр нь огт хөрөнгө оруулалт татаагүй ба тэдний эргэлт нь 0 байсан. Одоо $9000-ын эргэлтээс таны олсон орлогыг тооцоолъё. Түвшин 1 ба 2-ын хоорондох орлогын коэффициент нь 2% байна. Тэгвэл таны START түвшний хамтрагчдаас олох орлого $180 байна.

Одоо таны хувиараа олсон бүх орлого болон тогтолцооноос олсон орлого хоёрыг нэмье. BRONZE статустай байсан нэг сарын хугацаанд таны олсон нийт орлого нь $820 байна.

status example
status calc

Жишээ нь, таны тогтолцооны гүний 5-р, 10-р эсвэл 40-р гэх мэтчилэн аль шугаманд таны хамтрагч байгаагаас үл хамааран, өөрийн хамтрагчдын татсан хөрөнгө оруулалтаас, та статусын ялгаанаас хамааран үргэлж % хүртэнэ.

Таныг нэг сарын турш GOLD статустай ажилласан гэж үзье. Таны тогтолцоо хоёр SILVER, нэг BRONZE, нэг START түвшний хамтрагчдаас тогтож байсан ба $98000-ын хөрөнгө оруулалт бүрдүүлсэн. Та хувиараа $9000-ын хөрөнгө оруулалт татсан ба үүнээс $990-ын ашиг олсон.

status referral
 1. Одоо хоёр SILVER-ээс олох орлогыг тооцоолъё. Тэд $70 000-ын хувь нэмэр оруулсан. Түвшин 4 ба 3-ын хоорондох ялгааны ашгийн коэффициент 1% байна.
  ( GOLD - SILVER ) = ( 11 % - 10 % ) = 1 % ( 700 $ )
  Иймд, таны SILVER хамтрагчдаас хүртэх ашиг $700 байна.
 2. BRONZE хамтрагчаас олох ашгийг олъё. Таны BRONZE хамтрагч $16000-ын хөрөнгө оруулалт татсан. Түвшин 4 ба 2-ын хоорондох ялгааны ашгийн коэффициент нь 3% байна.
  ( GOLD - BRONZE ) = ( 11 % - 8 % ) = 3 % ( 480 $ )
  Иймд, та энэ хамтрагчаас $480-ын ашиг хүртэнэ.
 3. Эцэст нь, START хамтрагчаас олох ашгийг тооцоолъё. Түвшин 4 ба 1-ын хоорондох ялгааны ашгийн коэффициент нь 5% байна.
  ( GOLD - GLASS ) = ( 11 % - 6 % ) = 5 % ( 150 $ )
  Иймээс, энэ хамтрагчаас таны хүртэх ашиг нь $150 байна.
 4. Одоо таны хувиараа олсон нийт орлого болон тогтолцооноос олсон орлогыг нэмье. GOLD статустайгаар нэг сарын хугацаанд та нийт $2320-ын орлого олсон байна.
  700 $ + 480 $ + 150 $ + 990 $ = 2320 $

  10 түвшинтэй урамшууллын хөтөлбөрийн онцгой байдал нь байрлалаас үл хамаарч, тогтолцоонд байх хамтрагч нэг бүрээс та ашиг хүртэх боломжтойд оршино.

  Хөрөнгө оруулалт бүр таны эргэлтийг нэмэгдүүлж, шат дарааллан карьерыг тань өсгөн, илүү их ашиг хүртэх боломж олгоно.